Specifika školy

Specifika školy

Naše škola je otevřena pro všechny děti

 • umožňuje proto vzdělávání dětí handicapovaných (má bezbariérový přístup) a jejich integraci přímo ve třídách s ostatními dětmi
 • při práci s talentovanými žáky volíme individuální přístup a také účast ve školních, regionálních i celostátních soutěžích či projektech
 • využíváme takových metod práce, aby si žáci osvojili dovednosti uplatnitelné v běžném životě
 • podněcujeme žáky k tvořivému a kritickému myšlení, logickému uvažování, k řešení problémů a kultivovanému a jazykově správnému vyjadřování
 • rozvíjíme schopnosti žáků spolupracovat v týmu a respektovat práci i úspěchy nejen vlastní, ale i ostatních

 

Naše škola je otevřena široké veřejnosti

 • informaci o dění ve škole rodičům ochotně poskytují všichni pedagogové, rodiče se mohou přímo zúčastnit i výuky
 • veřejnost může sledovat život školy prostřednictvím webových stránek, místního Zpravodaje aj. regionálního tisku, vývěsek, školního časopisu, Facebooku, informačního systému…
 • řadu let zde existuje Komunitní centrum, které poskytuje bohatou nabídku mimoškolních aktivit, jež vyplňují volný čas nejen žáků, ale i dospělých a dětí předškolního věku

 

Klademe důraz na životní prostředí, historii, kulturu a tradice našeho regionu

 • prolínáním environmentální výchovy napříč všemi předměty
 • poznáváním minulosti a kultury obce, regionu i nedaleké Prahy
 • posilováním pocitu hrdosti ke své obci, kraji a jejich tradicím

 

Vedeme žáky k dodržování morálních pravidel

 • výchovou k respektování pravidel slušného chování a školního řádu tak, aby si děti zvykaly projevovat se jako svébytné a zodpovědné osobnosti, které vědí, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv porušovala
 • úctě k ostatním lidem, jejich právům, respektování odlišností, jedinečnosti každé osobnosti, umění vcítit se
 • učíme je porozumět sobě i svému místu mezi lidmi

 

Považujeme za důležitou vhodnou komunikaci

 • k všestrannému, účinnému, výstižnému, kultivovanému a otevřenému dorozumívání v mateřském jazyce
 • v cizích jazycích s důrazem na anglický jazyk
 • k poznávání života v cizích zemích, k tomu slouží zahraniční zájezdy, které organizují učitelé pro žáky II. stupně
 • využíváním komunikačních a informačních technologií tak, aby naši žáci získali základy počítačové gramotnosti a dokázali PC běžně prakticky používat

 

Žáky vychováváme ke zdravému způsobu života

 • je pro nás důležitý jejich všestranný duševní a tělesný rozvoj
 • snažíme se o maximální využití kvalitního sportovního zázemí školy zlepšováním podmínek pro další sporty rozvíjejícím fyzickou zdatnost v duchu zdravého životního stylu
 • usilujeme o vytvoření správných stravovacích návyků

 

Mimořádnou pozornost věnujeme prevenci sociálně patologických jevů

 • spoluprací s institucemi a odborníky posilujeme právní vědomí mládeže a její informovanost
 • využíváme schránky důvěry, individuální konzultace se žáky (vedení školy, výchovná poradkyně, třídní a ostatní učitelé)
 • citlivě řešíme problémy, jakmile se vyskytnou
 • metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci
 • součástí prevence jsou vhodné metody – např. otevřený dialog a vstřícně přátelský vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči
 • prevence probíhá v rámci výuky a při realizaci průřezových témat
 • ve spolupráci se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní si různými metodami (např. „sociogramy“) zjišťujeme klima ve třídě
 • nejen v rizikových třídách se předchází šikaně a jiným negativním jevům usilovnou trpělivou každodenní výchovně vzdělávací prací s celým kolektivem třídy i individuálním přístupem ke každému jednotlivci
 • monitorujeme rizika sociálně patologických jevů
 • při varovných signálech svoláváme setkání s rodiči, jim i jejich dětem nabízíme pomoc a poradenství
 • vedení školy, metodik a výchovná poradkyně jsou v kontaktu jak s oddělením péče o dítě příslušných úřadů státní správy, tak i s kurátory pro děti a mládež, sdruženími apod. institucemi poskytujícími služby v této oblasti

 

Odpovědně a systematicky přistupujeme k volbě povolání našich žáků, snažíme se je motivovat k celoživotnímu vzdělávání

 • výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství žákům a jejich rodičům
 • provádí si průzkum zájmu žáků v nižších ročnících na II. stupni
 • ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání
 • nejen ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce
 • žákům jsou k dispozici různé informační materiály

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice