Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Vážení zákonní zástupci dětí, rodiče, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Základní škola Kamenice, Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice, IČO 43755089 (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává osobní údaje žáků Školy a jejich zákonných zástupců, příp. jiných osob zákonnými zástupci určených (společně dále „zpracování osobních údajů“). Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

 

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v rámci své hlavní náplně, tj. poskytování školního vzdělání, zpracovává, jsou identifikační a kontaktní údaje žáků a jejich zákonných zástupců (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. a e-mail zákonných zástupců) a dále údaje o žácích spojené s jejich docházkou, hodnocením a školním vzděláváním.

 

OBSAH

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

Dotazy a kontakty

Změny těchto zásad

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem údajů je Základní škola Kamenice, Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice, IČO 43755089.

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje Školy a jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?

 V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Škola zpracovává.

a) Žáci   

     

b) Zákonní zástupci a jiné kontaktní osoby určené zákonnými zástupci

 

 

Škola se při své činnosti řídí především následujícími právními předpisy:

 

▪ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

▪ vyhláška č. 48/2004 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

▪ vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

▪ vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od zákonných zástupců žáka, a to z žádosti/přihlášky k přijetí žáka do Školy, přihlášky do školní družiny, přihlášky do školní jídelny, přihlášky na školu v přírodě či jinou kulturní nebo sportovní akci, prohlášení o bezinfekčnosti. Další údaje získává v průběhu školního vzdělávání žáků (hodnocení, vysvědčení apod.).

 

Sdílíme osobní údaje s dalšími osobami?

 a) Externí poskytovatelé služeb

 

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří pro ni zajišťují zejména účetnictví, správu pohledávek nebo ostrahu areálu. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být Školou předány nebo pro nás zpracovávají určité osobní údaje žáků či jejich zákonných zástupců.

 

Externí poskytovatelé služeb jsou Školou prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců. Se všemi těmito poskytovateli má Škola uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů.

 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

 

Škola je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje žáků nebo jejich zákonných zástupců se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady, OSPOD),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci,
 • zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?

 

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

 

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

 

Škola uchovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy.

 

Chcete-li podrobnější informace ohledně doby zpracování konkrétních osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?

 

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):   právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;

 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se Vašich práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Škola přijímá žádost o informace v listinné nebo elektronické podobě. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

 

Způsob ověření totožnosti:

 • Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů.
 • Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 • Ověřením totožnosti při podání žádosti.
 • Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem. Jiný způsob ověření není přípustný.

 

Poskytnutí informace je bezplatné. V případě, že požadavek na poskytnutí informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, je možné požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek je možné odmítnout.

Na Vaše žádosti o výkon práv budeme reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jobman, s. r. o., Livornská 449, Praha 15, PSČ: 109 00,

 

e-mail: dpo@dpohotline.cz  tel.: 602 176 330, 604 455 602

 

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady Škola rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách Školy https://www.kameniceskola.cz/skola/dokumentyaformulare/  v sekci Dokumenty a formuláře.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice