O NÁS

O nás

Jsme plně organizovaná základní škola v obci Kamenice, okres Praha – východ. Obec Kamenice je v těsné blízkosti Prahy, směrem na jihovýchod.  Škola se nachází ve velmi pěkném prostředí, v krajině barona Ringhoffera, v blízkosti rybníků a lesů.

V každém ročníku máme dvě až tři třídy, v současné době je to celkem 24 tříd. Škola prošla a částečně ještě prochází rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou. Máme moderní učebny, většina z nich je vybavena interaktivní nebo projekční technikou, několik odborných učeben (přírodopis, chemie, fyzika, informatika, jazykové učebny, školní kuchyňka, učebna dílen a keramiky, učebna hudební výchovy), moderní jídelnu a kuchyni, dvě velké tělocvičny (400 m2 a 600 m2), školní knihovnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. Celá škola je bezbariérová a je pokryta Wi-Fi připojením.

Součástí školy je také Komunitní centrum, které má na starosti mimoškolní činnost. Každoročně organizuje desítky aktivit, od výuky jazyků, sportovní kroužky, pronájmy tělocvičen cizím subjektům až po kroužky pro předškolní děti.

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Přes kameny ke hvězdám III“. Je zveřejněn v sekci Dokumenty.

V pedagogickém sboru pracují mladí i zkušení pedagogové. Většina učitelů je plně kvalifikovaných, případně si kvalifikaci doplňují studiem. Ve škole pracuje výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholog. Dohromady tvoří Školní poradenské pracoviště, které se pravidelně schází a řeší problémy, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu a zejména prevence problémů.

Naše škola je otevřená pro všechny žáky, máme zkušenosti se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které integrujeme pomocí individuálních plánů do běžné výuky. Vzhledem k bezbariérovému přístupu je u nás možné i vzdělávání handicapovaných žáků.  Pracujeme také s nadanými žáky, kteří v rámci 2. – 5. ročníků navštěvují speciální skupiny matematiky a českého jazyka, kde se mohou rozvíjet nad rámec základního učiva.

Získali jsme bronzový titul Etická škola, zařadili jsme etickou výchovu do povinné výuky v 6. třídě a je také náplní pravidelných třídnických hodin. Usilujeme o to, aby ve škole bylo bezpečné prostředí, atmosféra plná vzájemného respektu, spolupráce a porozumění. Učíme žáky tolerovat různorodost a odlišnosti. Vedeme žáky k samostatnosti, zodpovědnosti a potřebě celoživotního vzdělávání.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice