Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce – Mgr. Danka Dudková – danka.dudkova@kameniceskola.cz

Činnost výchovné poradkyně:

 • pomoc s řešením studijních a výchovných problémů
 • zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství
 • příprava podkladů pro IVP
 • zpracování přihlášek ke studiu
 • péče o problémové i nadané žáky
 • zajištění diagnostiky
 • evidence integrovaných žáků
 • poradenská činnost pro učitele i rodiče
 • profesní orientace vycházejících žáků

 

Speciální pedagog – Mgr. Dagmar Ördögová – dagmar.ordogova@kameniceskola.cz

Činnost speciálního pedagoga:

 • vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči
 • diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka, dělá analýzu získaných údajů, doporučuje žáky do poraden – PPP či SPC.
 • provádí krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • participuje na vytvoření Plánu podpory a Individuálního vzdělávacího plánu (odborná pomoc třídním učitelům, učitelům odborného předmětu, spolupracuje s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
 • účastní se průběžného vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizuje úpravy

 

Školní metodik prevence – Mgr. Eva Jandová – eva.jandova@kameniceskola.cz

Činnost metodika prevence:

 • tvorba a koordinace minimálního preventivního programu
 • příprava a výběr aktivit zaměřených na prevenci
 • monitoring sociálně patologických jevů
 • pomoc pedagogům a rodičům v oblasti prevence i řešení konkrétních problémů
 • koordinace s Policií ČR, OSPOD a dalšími odborníky
 • přímá pomoc žákům a rodičům v dané oblasti

 

Koordinátor inkluze – Mgr. Alena Stehlíková – alena.stehlikova@kameniceskola.cz

Činnost koordinátora inkluze:

 • zajišťování a řízení činnosti ŠPP
 • výkon zejména činnosti koordinační, konzultační, poradenské, metodické a informační
 • práce s žáky, s pedagogy i rodiči
 • spolupráce se všemi členy poradenského pracoviště
 • spolupráce se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně – pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními (OSPOD Říčany, Policie ČR), se státními i nestátními orgány, neziskovými organizacemi, apod.

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice