Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce – Mgr. Danka Dudková – danka.dudkova@kameniceskola.cz

Činnost výchovné poradkyně:

 • pomoc s řešením studijních a výchovných problémů
 • zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství
 • příprava podkladů pro IVP
 • zpracování přihlášek ke studiu
 • péče o problémové i nadané žáky
 • zajištění diagnostiky
 • evidence integrovaných žáků
 • poradenská činnost pro učitele i rodiče
 • profesní orientace vycházejících žáků

 

Školní psycholog – Mgr. Naděžda Landová – nadezda.landova@kameniceskola.cz

Činnost školního psychologa:

 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • krizová intervence
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • skupinová a komunitní práce se žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • pomoc při péči o integrované žáky
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě, ankety a dotazníky ve škole

 

Speciální pedagog – Mgr. Dagmar Ördogövá – dagmar.ordogova@kameniceskola.cz

Činnost speciálního pedagoga:

 • vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči
 • diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka, dělá analýzu získaných údajů, doporučuje žáky do poraden – PPP či SPC.
 • provádí krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • participuje na vytvoření Plánu podpory a Individuálního vzdělávacího plánu (odborná pomoc třídním učitelům, učitelům odborného předmětu, spolupracuje s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)
 • účastní se průběžného vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizuje úpravy

 

Školní metodik prevence – Mgr. Eva Jandová – eva.jandova@kameniceskola.cz

Činnost metodika prevence:

 • tvorba a koordinace minimálního preventivního programu
 • příprava a výběr aktivit zaměřených na prevenci
 • monitoring sociálně patologických jevů
 • pomoc pedagogům a rodičům v oblasti prevence i řešení konkrétních problémů
 • koordinace s Policií ČR, OSPOD a dalšími odborníky
 • přímá pomoc žákům a rodičům v dané oblasti

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice