Základní informace o školní družině

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ KAMENICE

Činnost školní družiny je zaměřena na aktivní využití volného času žáků. Žáci si v ŠD prohlubují a rozvíjí poznatky získané ve vyučování a prvotní zkušenosti získané v rodině a v MŠ. Propojením těchto témat, vzájemných vztahů a souvislostí, vychovatelka pomáhá žákům upevňovat znalosti z výuky a utvářet ucelený obraz světa, v němž žáci žijí, zvládání nových životních situací, sebeobsluhu, postavení mezi spolužáky, upevňování pracovních návyků.

ŠD je určena pro žáky 1. stupně.

ŠD má kapacitu 214 žáků – žáci jsou rozděleny do 8 oddělení.

Telefonní spojení do ŠD:

 • + 420 323 673 103
 • + 420 606 167 135, + 420 728 948 746 (pondělí až pátek od 13:00 hod.)

Vedoucí vychovatelka

Bc. Jiřina Procházková

Provozní doba ŠD

 • ranní ŠD 06:30 – 7:40 hod.
  Příchod žáků do ranní školní družiny je možný nejpozději do 7:20 hod.
  Ranní ŠD mohou navštěvovat všichni žáci 1. až 5. tříd i když nejsou zapsáni do ŠD.
 • odpolední ŠD 11:40 – 17:00 hod.
  Při zkráceném vyučování začíná ŠD odpolední provoz po jeho ukončení.

Platba za ŠD

 • poplatek za ŠD se hradí na celý školní rok tj. 1000,- Kč (100 Kč/měsíc/žák)
 • termín splatnosti je do 30. 09.
 • jednorázová platba je prováděna pouze přes ŠKOLNÍ POKLADNU
 • informace k platbě obdrží rodiče žáků v září, k dispozici jsou též na těchto stránkách školy v záložce PLATBA ZA ŠD

Přihlášení žáka do ŠD

 • žáka přihlásí rodiče nebo zák. zástupce písemnou závaznou přihláškou (zápisním lístkem) na celý školní rok
 • zápisní lístek obdrží žáci (u prvních tříd rodiče) první den školního roku
 • vyplněný zápisní lístek je potřeba odevzdat v určeném termínu (v prvním školním týdnu měsíce září), a to i v případě nástupu žáka do ŠD až v průběhu školního roku (např. v lednu)

Odhlášení žáka ze ŠD

 • rodiče nebo zák. zástupce odhlašují žáka ze ŠD písemně

Režim dne ve ŠD

 • ranní ŠD: volné hry v místnosti
 • odpolední ŠD:
  • 11:40 – 12:30 příchod žáků do ŠD, hygiena, oběd, polední klid
  • 12:30 – 13:30 odpolední rekreačně zájmová činnost v místnosti
  • 13:30 – 15:00 pobyt venku, vycházky (doporučujeme převlečení)
  • 15:00 – 17:00 spojení žáků do jednoho oddělení
   • odpolední svačina, individuální hry a odpočinek, příprava na vyučování (možnost psaní domácích úkolů – žáci 2. a 3. tříd)
 • Odpolední činnosti jsou časově upraveny pro žáky, kterým končí vyučování v 12:35 hod., a dále se tyto činnosti přizpůsobují momentálním potřebám žáků, ročnímu období a aktuálnímu počasí.

Uvolňování žáků ze ŠD na zájmové kroužky

 • podmínky docházky na zájmové kroužky musí být předem písemně oznámeny vychovatelce (název záj. kroužku, den a čas konání, po ukončení kroužku se žák vrací × nevrací do ŠD, kroužek odpadne – žák zůstává × nezůstává ve ŠD)
 • po ukončení záj. kroužku se žáci mohou opět vrátit do ŠD nebo odcházet domů

Vyzvedávání žáků ze ŠD

 • žák odchází sám nebo s pověřenou osobou (den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvedávání žáka – stanoveno v zápisním lístku)
 • samostatný odchod ze ŠD v jiném čase či odchod s jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, je možné pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno žáka, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zák. zástupce)
 • odchody žáků:
  • po, st, pá – v průběhu celého odpoledne
  • út a čt – do 13:30 hod. dále až od 15:00 hod.
   (13:30 – 15:00 hod. rekreační činnost mimo prostory ZŠ -vycházky)

UVÍTÁME

pokud mají někteří rodiče či jejich zaměstnavatel možnost věnovat ŠD finanční nebo materiální sponzorský dar. Ve ŠD lze využít papír (i po jedné straně potištěný), školní a kancelářské potřeby, výtvarný materiál a různé drobnosti vhodné na odměny pro žáky (reklamní předměty, sladkosti atp.). Děkujeme.

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E
Od 1. 1. 2022 náš web používá pouze technické cookies potřebné pro chod webu. O případné změně Vás budeme informovat.

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice