Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání

Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání

Platí v případech popsaných v §184 a) Školského zákona

TENTO DOKUMENT KE STAŽENÍ ZDE

Formy vzdělávání, dokládání důvodů nepřítomnosti a získávání podkladů pro hodnocení v době distanční výuky jsou součástí Školního řádu, který je i s dodatkem platný od 24. 9. 2020

Kdy má škola povinnost vzdělávat distančním způsobem

 • Pokud z důvodu krizových opatření podle krizového zákona, mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény není možná přítomnost více než 50 % žáků z nejméně jedné třídy.
 • Vzdělávání v tomto případě škola uskutečňuje ŠVP v míře odpovídající okolnostem, není tedy povinnost je naplnit beze zbytku.

Kdy nemá škola povinnost vzdělávat distančním způsobem

 • Pokud z důvodu krizových opatření podle krizového zákona, mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény nechybí více než 50 % žáků z nejméně jedné třídy.
 • Pokud jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).
 • Pokud ředitel školy vyhlásí ředitelské volno.
 • Pokud MŠMT schválí škole změnu v organizaci školního roku.
 • Žáci, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem.

Popis vzdělávání při distanční výuce

Podstatou distanční formy vzdělávání je samostatné studium prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Vzdělávání může probíhat formou on-line či off-line výuky. V naší škole budeme kombinovat oba způsoby.

Hlavní platformou pro distanční vzdělávání je Škola online a Microsoft Office 365.

Škola online – funguje jako hlavní komunikační kanál, který využívají žáci i rodiče pro veškeré informace, omlouvání, zadávání a odevzdávání povinných úkolů.

Microsoft Office 365 – všichni žáci i učitelé využívají e-mail a v aplikaci TEAMs jsou vedeny online výukové hodiny, skupinový i individuální chat, zadávání a odevzdávání úkolů (například těch, které vyžadují skupinovou práci nebo těch, které jsou většího rozsahu), případně testy. Všichni pedagogové ve škole používají email ve tvarujmeno.prijmeni@kameniceskola.cz

V případě vynucené distanční výuky zůstane v platnosti rozvrh hodin, učitelé budou zapisovat příslušné téma do elektronické třídní knihy. Zadané úkoly a materiály budou také evidovány v elektronické třídní knize ve Škole online, vždy u jednotlivých vyučovacích hodin.

Žáci jsou povinni dodržovat rozvrh hodin, denně sledovat ŠOL, připojovat se na online hodiny, sledovat zadanou práci a v termínu ji vypracovat a odevzdat.

Vyučovací předměty budou nahrazeny online výukou v aplikaci TEAMs zpravidla takto:

 1. Hlavní předměty (český jazyk, matematika a anglický jazyk) – online hodiny budou zařazeny alespoň 2 krát týdně. Zbývající hodiny do celkové hodinové dotace budou řešeny formou samostatné činnosti žáků.
 2. Vedlejší předměty (prvouka, přírodověda a vlastivěda, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis, člověk a zdraví, 2. cizí jazyk) – online hodiny budou zařazeny 1-2 krát v týdnu. Zbývající hodiny do celkové hodinové dotace budou řešeny formou samostatné činnosti žáků.
 3. Výchovy (hudební, výtvarná, tělesná, etická, občanská) a informatika budou realizovány předáváním materiálů či návodů pro samostatnou činnost žáků. Online hodiny zpravidla nebudou realizovány.
 4. Mimo on-line hodiny budou učitelé k dispozici pro individuální konzultace.

U mladších žáků, případně ve třídách s vyšším počtem žáků mohou být hodiny děleny ještě napříč třídou tak, aby skupinky online výuky byly menší.

V případě, že žák nemá podmínkypro distanční výuku, oznámí to on nebo jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli, který bude situaci individuálně řešit. Bude možné se domluvit na způsobu předávání podkladů pro distanční výuku přímo ve škole. Materiály bude možné vyzvedávat minimálně 1 krát týdně. Je k tomu určena středa v 10 – 11 hodin ve vestibulu školy (pokud se žák s učitelem nedohodnou jinak).

Pokud se žák nepřipojí k on-line výuce, je to považováno za absenci, pokud nebyl se zákonným zástupcem dohodnut jiný způsob zapojení se do výuky. Absenci žáků bude sledovat a vyhodnocovat třídní učitel.

Mgr. Pavlína Tolarová

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

 

 

 

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice