Přijímací zkoušky – změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19

Přijímací zkoušky – změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19

Jednotná přijímací zkouška

Čtyřleté obory  –  8. června

Víceletá gymnázia9. června

Náhradní termín pro všechny – 23. června

 

Uchazeči mají pouze jeden řádný termín státní přijímací zkoušky (český jazyk a matematika) – důvody: zamezení hromadnému pohybu osob, tj. přesunu uchazečů na přijímací zkoušky na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě. Zároveň se tak zkrátí termíny pro vyhodnocení výsledků a zrychlí se harmonogram přijímacího řízení. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Školní přijímací zkoušku, pokud je součástí přijímacího řízení, koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy. Termín: řádný v období 3. – 6. června (náhradní v období 19. – 22. června)

Kritéria pro přijímání uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy.

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, (pokud se tam koná také jednotná zkouška). Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Cermat.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

V případě, že uchazeč není úspěšný, dostane rozhodnutí o nepřijetí písemně (pozor, přijatí uchazeči žádnou písemnou informaci nedostanou, seznam přijatých pod přiděleným kódem najdou jen na školním webu nebo na veřejně přístupném místě ve škole).

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.

Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Zákonný zástupce pošle žádost o vydání nového rozhodnutí. Ta umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Termín odevzdání zápisových lístků je do 23. 6. pro 4leté obory, 24. 6. pro 6leté a 8leté obory. U náhradních termínů je jednotný termín pro odevzdání zápisového lístku do 3. 7.

Modelové situace:

Přijat na 2 školy: Do 5 dní podáte zápisový lístek na jednu ze škol.

 

Přijat na 1 školu: Podáte zápisový lístek na školu, kam jste se dostali. Máte možnost podat zároveň Žádost řediteli školy o obnovu řízení na školu, na kterou jste se nedostali. Pokud vám vyhoví, máte opět 5 dní na stažení zápisového lístku (vyměníte jej na škole, kam jste ho podali oproti doložení dokumentu o vyrozumění o vyhovění žádosti o obnovu řízení).

 

Nepřijat na žádnou školu: Na obě školy podáte Žádost řediteli školy o obnovu řízení a čekáte, jestli vyjde. Nepodáváte zápisový lístek. Mezitím podáváte neomezené množství přihlášek na školy, kde jsou ještě volná místa. Pokud je vyhověno žádosti máme 5 dní na odevzdání ZL. POZOR! Pokud jste však mezitím odevzdali ZL na školu, která vás přijala v rámci přihlášky v 2.kole, nelze již ZL stáhnout a použít jako odpověď na Žádost řediteli školy o obnovu řízení!!! Seznam škol, kam mohu podat přihlášku v druhém kole vydává Krajský úřad.

Praha: http://skoly.praha.eu/88478_Prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020-2021

Středočeský krajhttps://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/stredni-a-vyssi-odborne-skolstvi

 

 

Adresa

Základní škola Kamenice
Ringhofferova 57
251 68 Kamenice
49°54’5.485″N, 14°34’54.039″E

Kontakty

telefon: +420 323 673 103
mobil: +420 731 449 238
e-mail: info@kameniceskola.cz
IČO 43755089
IZO 600052354
Datová schránka: wkfpdp6

Projekty

Zřizovatel

Obec Kamenice
Ringhofferovo náměstí 434
251 68 Kamenice